MISIONI

Oda e Avokatëve të Kosovës ka qëllim kryesor avancimin e sundimit të ligjit në Kosovë, duke mbështetur procesin e reformave ligjore. Ajo vazhdimisht do të jetë në mision të përmirësimit të drejtësisë. OAK do të nxitë një qasje sa më të plotë dhe të barabartë të përfaqësimit ligjor për të gjithë personat pa marrë parasysh kushtet ekonomike dhe sociale. Këto përpjekje do të përfshijnë veçanërisht pakicat, gratë dhe personat me të meta. Komuniteti do të përfitojë nga përpjekjet e Odës për përforcimin e administrimit të drejtësisë, zgjerimin e kuptimit dhe respektimin e ligjit dhe të institucioneve ligjore....

më shumë
Takimi Bench Bar në Gjakovë Gjakovë, 18.04.2014 - Oda e Avokatëve të Kosovës do të vazhdon taki... më shumë
Komiteti për Çështje Gjinore motivo... Gjakovë, 18.04.2014 – Komiteti për Çështje Gjinore dhe Pakica i ... më shumë
OAK përmbylli projektin e mentorimit ... Më 15 Prill 2014 (e martë), në Hotel: “Prishtina”, në Prisht... më shumë