Drejtor Ekzekutiv

YLL ZEKAJ - Drejtor Ekzekutiv

Drejtori ekzekutiv, kryen këto punë dhe detyra të punës:

 • Organizon, udhëheq dhe mbikëqyre stafin e OAK-së,
 • Organizon punët ditore të stafit të OAK-së,
 • Koordinon aktivitetin e kryetarit dhe të Bordit Drejtues,
 • Mbikëqyre të gjitha punët administrative dhe financiare të OAK-së,
 • Përcjell dhe koordinon punën e të gjitha komiteteve dhe grupeve të OAK-së personalisht apo përmes stafit të OAK-së,
 • Koordinon punën me Zyret Regjionale të OAK-së përmes koordinatorit të Zyrave Regjionale,
 • Mban evidence, merr dhe përpilon vendime, raporte njoftime e shkresa tjera që lidhen me aktivitetet e OAK-së,
 • Përgatit sqarime, komente, opinione ligjore për statutin, ligjin dhe akteve normative për nevojat e kryetarit dhe të Bordit Drejtues,
 • Organizon zbatimin e vendimeve të Bordit dhe Kryetarit,
 • Organizon përgatitjen e akteve normative, kontratave etj.,
 • Organizon përfaqësimin e OAK-së në lëndët gjyqësore administrative etj,
 • Mban evidencën e punëtoreve sipas ligjit,
 • Përpilon vendime, kontrata, shkresa etj,
 • Zbaton urdhrat dhe udhëzimet e Bordit dhe të Kryetarit,
 • Mbikëqyre shpenzimet buxhetore,
 • Kryen punë të tjera sipas udhëzimeve të Bordit dhe Kryetarit.

______________________________________________________________________________

Tel: +381 (0) 38 244 586 & +381(0) 38 243 717

Adresa: Rr. Bedri Pejani, Nr. 31, Prishtinë / Kosovë

E-mail: [email protected]

Web: www.oak-ks.org

 

KËRKO AVOKAT

 
 • Intervista e kryetarit Havolli në emisionin Betimi për Drejtësi në RTK

  • Share
Shiko të gjitha