SHPALLJE E INTERESIT: Anëtari i Këshillit Prokurorial nga Oda e Avokatëve të Kosovës

19 Korrik 2019

Në bazë të Ligjit Nr.06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës neni 9 paragrafi 1.2, paragrafi 3 dhe nënparagrafi 3.1, lidhur me nenin 65 paragrafi 10 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Këshilli Drejtues i Odës së Avokatëve të Kosovës, në mbledhjen e datës 18.07.2019 vendosi që bëjë hapjen e kësaj;

SHPALLJE TË INTERESIT

ANËTAR TË KËSHILLIT PROKURORIAL

Këshilli Drejtues i Odës së Avokatëve të Kosovës, sipas kompetencave të tij, do t’i propozoj Kuvendit të Kosovës, dy avokatë për zgjedhjen e një anëtari në Këshillin Prokurorial të Kosovës, andaj avokatët e interesuar për ushtrimin e kësaj pozite dhe përfaqësimin e interesave të OAK-së, duhet të paraqesin kandidaturat e tyre.


Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin:

- CV, dhe

- Letër motivuese

Kandidaturat duhet të dorëzohen në OAK në Prishtinë apo të skenuara të dërgohen përmes e-mailit në [email protected].

Afati për paraqitjen e kandidaturave vlenë deri të premten me datë 26.07.2019 ora 15:00.

 

_______________________________________________________________________________________________

Prema Zakonu br. 06 /L-056 o Tužilačkom Savetu Kosova, član 9, stav 1.2, stav 3 i podstav 3.1., u vezi sa članom 65 stav 10 Ustava Republike Kosova, Upravni odbor Advokatske komore Kosova, na sastanku od 18.07.2019. Odlučio je da otvori ovo;

OBJAVLJIVANJE INTERESA

ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA

Upravni odbor Advokatske Komore Kosova, u skladu sa njegovim nadležnostima, predložiti če Skupštini Kosova, dva advokata za izbor člana Tužilačkog saveta Kosova, tako da zainteresovani advokati za vršenje ove funkcije i zastupanje interesa AKK moraju podnjeti svoje kandidature.


Zainteresovani kandidati moraju podnijeti:

- CV, i

- Motivaciono pismo

Kandidati treba dostaviti u AKK u Prištini dokumentaciju, ili skenirati i poslati putem e-maila [email protected].

Rok za podnošenje kandidatura važi do petka 26.07.2019, u 15:00 sati.

 

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha