Këshilli Drejtues

Këshilli Drejtues i Odës së Avokatëve të Kosovës

Anëtarët e Këshillit Drejtues:

1. Osman Havolli - kryetar i Odës së Avokatëve të Kosovës

2. Isamedin Dedinca - zëvendëskryetar

3. Arianit Nikqi - anëtar i Degës Regjionale në Pejë

4. Teki Bokshi - anëtar i Degës Regjionale në Gjakovë

5. Zekrija Gashi - anëtar i Degës Regjionale në Ferizaj

6. Skender Musa - U.d i kryetarit të Degës Regjionale në Prishtinë

7. Shemsedin Piraj - anëtar i Degës Regjionale në Gjilan

8. Vehbi Beqiri - anëtar i Degës Regjionale në Mitrovicë

9. Hajrip Krasniqi - anëtar i Degës Regjionale në Prizren

10. Ibrahim Dobruna - anëtar (ish kryetar)

11. Bedri Bahtiri - anëtar nga jashtë

 

Në bazë të Statutit të Odës së Avokatëve të Kosovës

Neni 82

1) Këshilli Drejtues i OAK, përbëhet nga Kryetari i OAK, kryetari i mëparshëm i OAK, Zëvendës Kryetari, 7 (shtatë) anëtarë - Kryetar të Degëve Regjionale si dhe 1 (një) anëtar jashtë OAK.

2) Anëtarë i Këshillit Drejtues jashtë OAK do të emërohet personi qe është i shquar në lëminë juridike.

Neni 83

Kompetencat e Këshillit Drejtues janë:

1. përcakton propozimin e akteve normative në kompetencë të Kuvendit për miratim, sipas nenit 75 të Statutit,

2. miraton akte normative përveç atyre të parashikuara me paragrafin 1 të këtij neni,

3. vendos për lartësinë e shumës për regjistrim, lartësinë e anëtarësisë dhe lartësinë e shumës së të hollave për obligimet tjera të avokatëve, praktikantëve dhe anëtarëve vullnetarë,

4. vendos për shumën e të hollave me të cilat mund të disponojë Këshilli Drejtues dhe Kryetari i OAK,

5. vendos për programin dhe rekomandimet për ngritjen profesionale të avokatëve dhe praktikanteve,

6. vendos dhe jep rekomandime dhe propozime të interesit të përgjithshëm për ushtrimin e avokatisë,

7. përcakton propozimin e buxhetit, llogarisë dhe bilancit të OAK dhe ia paraqet Kuvendit për miratim,

8. udhëheq afarizmin financiar të OAK,

9. përcakton propozimin e raportit mbi punën e Këshillit dhe të Kryetarit të OAK,

10. përgatit raportet për anëtarësimin e OAK në shoqata ndërkombëtare të avokatëve dhe

organizatat e tjera dhe i cakton përfaqësuesit e OAK në ato asociacione,

11. kujdeset për përparimin e bashkëpunimit të OAK në vendet e tjera dhe me asociacione të tjera profesionale,

12. përcjell punën e avokatëve, zyrave të përbashkëta, shoqërive të avokatëve dhe praktikanteve si dhe ndërmerr veprime për përparimin e punës së tyre,

13. kryen punë me rëndësi të përgjithshme të OAK,

14. organizon takime pune, tryeza të rrumbullakëta etj.,

15. mbikëqyr publikimin e Buletinit të OAK dhe botimeve tjera,

16. kryen të gjitha punët e përcaktuara me Ligjin për Avokatinë, me këtë Statut dhe akte të tjera të përgjithshme,

17. këshillon dhe njofton anëtarët e OAK për çështjet e detyrimeve profesionale,

18. vendosë mbi kërkesat për anëtarësinë në OAK dhe ankesat kundër saj,

19. ndërmjetëson në mospajtimet ndërmjet anëtarëve të OAK,

20. mbikëqyrë përmbushjen e detyrimeve që i takojnë anëtarëve të OAK dhe përmbaron vendimet e Komisionit Disiplinor,

21. kërkon fillimin e procedurës disiplinore, në qoftë se kjo procedurë nuk është iniciuar nga palët e autorizuara,

22. administron me buxhetin e OAK,

23. jep llogari vjetore Kuvendit të OAK për administrimin e OAK,

24. përgatit ekspertiza, të kërkuara nga organet zyrtare ose ndonjë gjykatë,

25. kontribuon në shkollimin dhe testimin e studentëve dhe praktikantëve,

26. bën propozimin për anëtarin e komisionit për provim të jurisprudencës,16

27. përgatit raportin vjetor Kuvendit të Kosovës, për punën e OAK,

28. kryen detyrat e ngarkuara nga Kuvendi i OAK të parashikuara me Statutin e OAK.

Neni 84

1) Mbledhja e Këshillit Drejtues mund të mbahet dhe të merren vendimet e plotfuqishme nëse në mbledhje merr pjesë shumica e anëtarëve.

2) Këshilli Drejtues merr vendime me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të pranishëm.

3) Në mungesë të Kryetarit mbledhjet i udhëheq zëvendësi i tij.

Neni 85

Kryetari i OAK e thërret mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit Drejtues, nëse këtë e kërkon, së paku, 1/3 e anëtarëve të tij.

Neni 86

1) Thirrjet dhe materialet për mbledhjet e Këshillit Drejtues u dorëzohen anëtarëve, më së voni 8 ditë para mbledhjes.

2) Në thirrje duhet të shënohet vendi dhe koha e mbajtjes së mbledhjes dhe rendi i ditës.

Neni 87

Në mbledhje mbahet procesverbali të cilin e nënshkruajnë Kryesuesi i mbledhjes dhe procesmbajtësi.

 

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Intervista e kryetarit Havolli në emisionin Betimi për Drejtësi në RTK

    • Share
Shiko të gjitha