Këshilli Mbikqyrës

Anëtaret e Komisionit për Ankesa

1. Bardh Maksuti - anëDtar

2. Dren Rogova - anëtar

3. Kadri Osaj  - anëtar

4. Fehmije Gashi Bytyqi - anëtare

________________________________________________________________________________________________

 

Statuti i Odës së Avokatëve të Kosovës

Neni 88

1) Anëtaret e Këshillit mbikëqyrës emërohen nga Kuvendi i OAK.

2) Këshilli mbikëqyrës përbehet nga 5 anëtarë. Kryetari i Këshillit mbikëqyrës zgjidhet nga vetë anëtarët e Këshillit.

Neni 89

1) Sipas propozimit të Këshillit Drejtues apo 1/3 e anëtarëve të Kuvendit, Kuvendi ka të drejtë ta shkarkojë secilin anëtar të Këshillit mbikëqyrës, edhe para skadimit të mandatit, nëse vërtetohet se nuk e ka kryer detyrën në mënyrë korrekte dhe profesionale.

2) Vendimi i Kuvendit është përfundimtar.

Neni 90

1) Këshilli mbikëqyrës është i obliguar që së paku 1 (një) herë në vit ta kontrollojë afarizmin financiar të OAK.

2) Mbi punën e kryer, Këshilli mbikëqyrës e përpilon raportin të cilin ia dorëzon Kuvendit të OAK në miratim.

Neni 91

Organet e OAK që e udhëheqin afarizmin financiar të OAK (Këshilli Drejtues dhe Kryetari i OAK), janë të obliguar t’i prezantojnë të gjitha shënimet Këshillit mbikëqyrës, të cilat ata i kërkojnë.

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Intervista e kryetarit Havolli në emisionin Betimi për Drejtësi në RTK

    • Share
Shiko të gjitha