Zv / Kryetari

Zëvëndëskryetar i Odës së Avokatëve të Kosovës

 

 

ISAMEDIN DEDINCA - Zëvëndëskryetar

 

 

_________________________________________________________________________

Statuti i Odës së Avokatëve të Kosovës

Neni 79

1) Kryetarin, që për shkaqe objektive nuk mund një kohë të caktuar ta ushtrojë detyrën, e zëvendëson Zëvendës Kryetari.

2) Zëvendës Kryetari nuk mund ta ushtroj detyrën e kryetarit për një periudhë më të gjatë se 6 muaj.

Neni 80

1. Kryetari dhe Zëvendës Kryetari në rastet kur e zëvendëson atë, për punën e vet ka të drejte në shpërblim.

2. Lartësia e shpërblimit nga par.1 i këtij neni caktohet nga Këshilli Drejtues.

Neni 81

1) Mandati i Kryetarit dhe Zëvendës Kryetarit pushon;

1. me dorëheqje,

2. me shkarkim,

3. kur me tepër se 6 muaj pandërprerë nuk është në gjendje ta ushtroj detyrën.

2) Për procedurën e shkarkimit zbatohen përshtatshmërish dispozitat e këtij Statuti lidhur me thirrjen dhe vendimmarrjen në mbledhjet e Kuvendit.

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Intervista e kryetarit Havolli në emisionin Betimi për Drejtësi në RTK

    • Share
Shiko të gjitha