KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni i Ankesave i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike

25 October 2023

ekipi

Prishtinë, 25.10.2023 – Komisioni i Ankesave i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike.

Kolegji i Komisionit të Ankesave në përbërje prej:

  • Shpëtim Sadiku – Kryetar i Kolegjit
  • Kadri Sylaj - Anëtar i Kolegjit
  • Drenushe Berisha - Anëtare e Kolegjit
  • Valbona Hoxha– Praktikante në OAK - Procesmbajtëse.

Kolegji i Komisionit të Ankesave i OAK-së, në seancën jopublike, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  1. Aprovohet ankesa e ushtruar nga ushtruesi i fletëparaqitjes
  2. Anulohet vendimi i Prokurorit Disiplinor dhe çështja i kthehet në rivendosje