KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e shqyrtimit fillestar

12 December 2023

ekipi

Prishtinë, 12.12.2023 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e shqyrtimit fillestar.

Komisioni Disiplinor në përbërje prej:

  • Fitim Shporta - Kryetar i Kolegjit
  • Agron Curri - Anëtar i Kolegjit
  • Rrahim Ajeti - Anëtar i Kolegjit
  • Adrian Alidemaj - Praktikant në OAK - Procesmbajtës.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

HUDHET Propozimi i Prokurorit Disiplinor.

PUSHOHET procedura disiplinore ndaj palës në procedurë.