Dokumente

 • 27 Maj 2019

  Manuali për zbatimin e procedurës kontestimore

  Shkarko
 • 27 Maj 2019

  Praktičan vodič o parničnom postupku

  Shkarko
 • 26 Prill 2018

  Udhëzuesi për Politikën Ndëshkimore në Kosovë

  Shkarko
 • 12 Dhjetor 2013

  Kodi i sjelljes të Avokatëve Evropian

  Shkarko
 • 12 Dhjetor 2013

  Udhezues praktike rreth kritereve te pranueshmerise - Practical guide on admissibility criteria

  Shkarko
 • 12 Dhjetor 2013

  Obigimet positive qe dalin nga Konventa e BE-se per te Drejtat e Njeriut - Positive Obligations under EU convention of HR

  Shkarko
 • 12 Dhjetor 2013

  Karta e Parimeve Themelore të Profesionit Ligjor në Evropë

  Shkarko
 • 12 Dhjetor 2013

  E Drejta ne Privatesi.... Udhezues GJEDNJ -The Right to Respect of Privacy&Family Life

  Shkarko
 • 12 Dhjetor 2013

  E Drejta ne Gjykim te Drejte-Udhezues GJEDNJ - The Right to Fair Trial

  Shkarko

KËRKO AVOKAT

 
 • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

  • Share
Shiko të gjitha