Nadležnosti

Statut

Predsednik AKK

Član 77

Osim nadležnosti Predsednika AKK, utvrđene zakonom, Predsednik AKK:

1.upravlja i rukovodi AKK,

2.zastupa AKK,

3.rukovodi procedurom polaganja svečane zakletve,

4.odobrava isplate i kase AKK do limita određenog od Upravnog borda i odlučuje o njihovoj potrošnji,

5.nadgleda rad Izvršnog direktora,

6.obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim statutom i drugim normativnim aktima, uz  povezivanje dnevnih aktivnosti AKK kako je zakonom utvrđeno.

Član 78

O svom radu Predsednik odgovara Skupštini AKK.

Član 79

1) Predsednika, koji iz objektivnih razloga ne može duže vreme da obavlja dužnost, zamenjuje zamenik predsednika (potpredsednik).

2) Potpredsednik ne mo že obavljati dužnost predsednika za period duže od 6 meseci.

Član 80

1) Predsednik i zamenik predsednika u slučaju kada zamenjuje istog, za svoj rad ima pravo na nadoknadu.

2) Visinu nadoknade iz stava 1. ovog člana određuje Upravni odbor.

Član 81

Mandat Predsednika i zamenika predsednika prestaje;

1.sa ostavkom

2.razrešenjem

3.kada više od 6 meseci neprekidno nije u stanju da obavlja dužnost Za postupak razrešenja shodno se primenjuju odredbe ovog statuta o pozivu i odluci na sednicama Skupštine.

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve