KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni i Ankesave i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike

29 September 2023

ekipi

Prishtinë, 29.09.2023 – Komisioni I Ankesave i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike.

Kolegji i Komisionit të Ankesave në përbërje prej:

  • Luljeta Hertica– Kryetare e  Kolegjit
  • Ruzhdi Berisha- Anëtar i Kolegjit
  • Daut Rudi - Anëtar I Kolegjit
  • Laura Pireva– Praktikante në OAK - Procesmbajtëse.

Kolegji i Komisionit të Ankesave i OAK-së, në seancën jopublike, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

APROVOHET ankesa e ushtruar nga  fletëparaqituri dhe  Kthehet në Rivendosje lënda.