KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e shqyrtimit kryesor

27 October 2023

ekipi

Prishtinë, 27.10.2023 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e shqyrtimit kryesorë.

Komisioni Disiplinor në përbërje prej:

  • Fitim Shporta - Kryetar i Kolegjit
  • Violeta Jashari - Anëtare e Kolegjit
  • Adnan Pacolli - Anëtar i Kolegjit
  • Laura Pireva - Praktikante në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesorë, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

APROVOHET Marrëveshja për pranimin e përgjegjësisë disiplinore.