KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Tringa Shkodra-Zejnaj - Administrator për Ex-Officio

Administratori i zyrës ex-officio kryen këto punë dhe detyra te punës:

- Pranimin e kërkesave nga policia, prokuroria, gjykata, agjensioni i ndihmës juridike falas dhe agjensioni për mbrojtjen dhe përkrahjen e viktimave gjatë 24 orëve (përmes telefonit) shtatë ditë në javë, për caktimin e avokatëve ex - officio;

- Plotësimin formave për caktimin e avokatëve ex-officio dhe pro-bono;

- Identifikimin e zyrtarëve policor, gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve të cilët shkelin rregullat e caktimit të avokatëve ex-officio dhe informimin e ZPD për ndërmarrjen e veprimeve të mëtutjeshme;

- Kontrollon rregullsinë e faturave dhe përgatitë vërtetimet për pagesë;

- Plotësimin e databazës me detajet e avokatëve të caktuar ex-officio apo pro- bono sipas kërkesave të institucioneve relevante;

- Realizimi i detyrave tjera që dalin nga Rregullorja për caktimin e avokatëve ex-officio.

 

Zyra ex-officio kryen edhe punë të tjera sipas kërkesave të drejtpërdrejta të Drejtorit Ekzekutiv.

Numrat kontaktues 24/7, të Zyrës për caktimin e avokatëve ex-officio: 044/518-642 & 044/876-686

___________________________________________________________________________________

Tel: +383 (0) 38 610 101 & +383 (0) 38 610 102

Adresa: Rr. Bekim Fehmiu pn. (Ndërtesa e Arting), Kati IV - Prishtinë / Kosovë

E-mail: tringa.shkodra@oak-ks.org

E-mail i Zyrës: zyrakoordinuese@oak-ks.org

Web: www.oak-ks.org