KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Vjollca Ajeti - u.d. Drejtor Ekzekutiv

Drejtori Ekzekutiv, kryen këto punë dhe detyra të punës:

 • organizon, udhëheq dhe mbikëqyre stafin e OAK,
 • organizon punët ditore te stafit te OAK,
 • koordinon aktivitetin e kryetarit dhe te këshillit drejtues,
 • mbikëqyre te gjitha punët administrative dhe financiare te OAK,
 • përcjell dhe koordinon punën e te gjitha komiteteve dhe grupeve te OAK personalisht apo përmes stafit te OAK.
 • mban evidence, merr dhe përpilon vendime, raporte njoftime e shkresa tjera qe lidhen me aktivitetet e OAK,
 • përgatit sqarime, komente, opinione ligjore për statutin, ligjin dhe akteve normative për nevojat e kryetarit dhe te Këshillit drejtues dhe organeve tjera,
 • organizon zbatimin e vendimeve te Këshillit dhe Kryetarit,
 • organizon përgatitjen e akteve normative,
 • përfaqësimin e OAK ne lendet gjyqësore administrative etj,
 • mban evidencën e punëtoreve sipas ligjit,
 • përpilon vendime, kontrata, shkresa etj,
 • zbaton urdhrat dhe udhëzimet e Këshillit Drejtues dhe te Kryetarit,
 • mbikëqyre shpenzimet buxhetore,
 • kryen pune te tjera sipas udhëzimeve te Këshillit Drejtues dhe Kryetarit

______________________________________________________________________________

Tel: +383 (0) 38 610 102 & +383 (0) 38 610 101

Adresa: Rr. Bekim Fehmiu pn. (Ndërtesa e Arting), Kati IV - Prishtinë / Kosovë

E-mail: 

Web: www.oak-ks.org