KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

- Koordinatori i Qendres Trajnuese

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Koordinatori i Qendrës Trajnuese menaxhon dhe koordinon aktivitetet e Qendrës Trajnuese.

  Koordinatori është zyrtari më i lartë dhe kryesor i Qendrës Trajnuese për Avokatë.

  Përfaqëson Qendrën Trajnuese para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare;

  Propozon projekt buxhetin vjetor të Qendrës Trajnuese për Avokatë;

  Merr pjesë në punën e Këshillit Drejtues të OAK-së;

  Zbaton vendimet e Këshillit Drejtues të OAK-së;

  Mbikëqyrë punonjësit e Qendrës;

  Përgatitë raporte të rregullta vjetore dhe raporte tjera sipas kërkesës së Këshillit Drejtues të OAK-së;

  Zbaton programet trajnuese të Qendrës si ;

  - Arsimimin e Vazhdueshëm Ligjor Obligativ për Avokatë;

  - Organizimin e provimit për specializimin e avokatëve;

  - Organizimin e Provimit të Etikës për kandidatët për Avokatë;

  - Kursin Përgatitor për Avokatë

  - Kurse trajnuese për praktikanë;

  - Kurse trajnuese për anëtarët vullnetarë;

  - Organizimi i  trajnimeve për trajnues;

  - Mentorimi i gjeneratave;

  - Përgatitjen e kandidatëve për provimin e jurisprudencës;

  Siguron cilësi të programeve trajnuese duke miratuar, monitoruar dhe vlerësuar të gjitha programet e ofruara përmes mekanizmave të veçantë;

  Vlerëson nevojat për trajnime për përfituesit e vet (anëtarësia e OAK-së);

  Auditimi i bartësve  për dhënien e kredive AVLO;

  Vendosë dhe mbanë bashkëpunim me institucione të ngjashme vendore dhe të huaja lidhur me kompetencat e Qendrës Trajnuese;

  Kryen punë hulumtuese dhe bashkëpunon me institucionet shkencore në funksion të zbatimit të kompetencave të Qendrës Trajnuese;

  Mban të dhëna për trajnime dhe programe që realizohen në Qendrën Trajnuese;

  Koordinatori për punën e tij rreth funksionimit dhe zbatimi të funksioneve të Qendrës i përgjigjet Drejtorit Ekzekutiv siç përcaktohet me Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës.