KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Rexhep Veseli - Prokuror Disiplinor

Prokurori disiplinor është përgjegjës:

  • Për pranimin dhe shqyrtimin e çdo fletëparaqitje ndaj avokatit apo praktikantit të avokatisë duke përfshirë inicimin dhe shqyrtimin ex-officio te rastit;
  • Për përcaktimin nëse Zyra e prokurorit disiplinor ka juridiksion ndaj çështjes;
  • Për hetimin e çdo fletëparaqitje, ndaj të cilës ka juridiksion;
  • Për raportimin e rezultateve të hetimit Komisionit disiplinor;
  • Në rastet kur Zyra e prokurorit disiplinor përcakton ekzistimin e arsyes së bazuar për ndjekje disiplinore, për përfaqësimin e interesave të OAK-ut në ndjekjen disiplinore të çështjes para Komisionit disiplinor;
  • kryen punët tjera sipas kërkesës së Drejtorit Ekzekutiv.

________________________________________________________________________________________

Tel: +383 (0) 38 610 101 & +383 (0) 38 610 102

Adresa: Rr. Bekim Fehmiu pn. (Ndërtesa e Arting), Kati IV - Prishtinë / Kosovë

E-mail: rexhep.veseli@oak-ks.org

E-mail i ZPD: zpd@oak-ks.org

Webwww.oak-ks.org