KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Afërdita Hertica-Bislimi - Zyrtare e financave

Zyrtarja e financave kryen këto punë dhe detyra të punës:

  • Operon me afarizmin financiar të OAK,

  • Mban evidencën e të hyrave dhe të dalave,

  • Përgatit raportet financiare periodike për organet e OAK dhe për Auditorin e pavarur, përgatitja e draft-buxhetit vjetor

  • Përgatit dokumentacionin për transferin e të hollave nga OAK te personat e tretë,

  • Llogaritë dhe paguan pagat e punëtorëve,

  • Plotëson formularët e tatimeve dhe kontributeve

  • Arkivimin e dokumenteve dhe fotokopjimin e tyre,

  • Kryen edhe punët tjera me të cilat e ngarkon Drejtori Ekzekutiv.

_____________________________________________________________________________________

Tel: +383 (0) 38 610 101 & +383 (0) 38 610 102

Adresa: Rr. Bekim Fehmiu pn. (Ndërtesa e Arting), Kati IV - Prishtinë / Kosovë

E-mailaferdita.bislimi@oak-ks.org

Webwww.oak-ks.org