KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore

Detyrat e punës dhe përgjegjësit;

 • Komunikon më të gjitha palët në rastet disiplinore, duke përfshire anëtarët e Komisioneve Disiplinor dhe të ankesave të OAK-së dhe përgatit lëndet për të njëjtit,
 • Kryen të gjitha veprimet administrative në procedurën disiplinore, pranë komisioneve disiplinor dhe të ankesave të OAK-së,
 • Është përgjegjëse për mbarëvajtjen e procedurës disiplinore në bazë të fletëparaqitjeve dhe shqyrtimin e tyre brenda afateve kohore,
 • Mban të dhëna për rastet disiplinore,
 • Mban regjistrat veç e veç, mbi lëndët e arritura në mënyrë kronologjike, sipas numrit rendor si dhe për vendimet e marr nga Komisionet lidhur më rastet,
 • Në rubrikën e posaçme të librit të regjistrave shënohet përcjellja e lëndës në komisionin e mëtutjeshëm si dhe vendimi i marr nga organi disiplinor lidhur më çështjen,
 • Mban regjistra elektronik dhe statistika te ndryshme te rasteve ne procedurën disiplinore
 • Përgatit raporte për rastet disiplinore, si dhe regjistron rastet ne bazën e të dhënave te OAK,
 • Përgatit opinion për rastet disiplinore dhe shkeljet e supozuara nga palët bazuar ne normativen e OAK për Komisionet Disiplinore,
 • Mbështet komisionet disiplinore,
 • Përpilimin shkresat dhe draft vendimet të komisioneve duke u bazuar në vendimet qe kanë marrë komisionet,
 • Kryen punët tjera sipas kërkesës së Drejtorit Ekzekutiv dhe Kryetarëve te Komisioneve.

_______________________________________________________________________________________________

Tel: +383 (0) 38 610 101 & +383 (0) 38 610 102

Adresa: Rr. Bekim Fehmiu pn. (Ndërtesa e Arting), Kati IV - Prishtinë / Kosovë

E-mail: vjollca.ajeti@oak-ks.org

Web: www.oak-ks.org