KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Lindita Fazliu - Asistente Administrative

Asistenti/e administrativ dhe bibliotekisti kryen këto punë dhe detyra të punës:

  • Mban agjendën e Kryetarit dhe të Drejtorit ekzekutiv;
  • Pranimin dhe dorëzimin e Postes;
  • Ndihmon stafin administrativ në kryerjen e punëve teknike;
  • Përgatite formularë e vërtetime;
  • Fotokopjon materiale;
  • Bënë fajllimin e dokumenteve te OAK;
  • Përgjigjët në telefonatat e OAK-së;
  • Udhëheq bibliotekën e Odes;
  • Kryen edhe punët tjera me të cilat e ngarkon Kryetari dhe Drejtori ekzekutiv.

___________________________________________________________________________________

Tel: +383 (0) 38 610 101 & +383 (0) 38 610 102

Adresa: Rr. Bekim Fehmiu pn. (Ndërtesa e Arting), Kati IV - Prishtinë / Kosovë

E-mail: lindita.fazliu@oak-ks.org

Web: www.oak-ks.org