KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Driton Haliti - Punëtor Teknik

Punëtori teknik kryen këto punë dhe detyra të punës:

- Mirëmbajtjen teknike të objektit të OAK duke përfshirë edhe pastrimin ditore të objektit;

- Evitimin e prishjeve në objekt, drejtpërdrejt ose përmes angazhimit te personave kompetent;

- Menaxhimi i Bufes së OAK-së duke përfshirë shërbimin me pije për nevojat e OAK;

- Kryen punë shtesë sipas kërkesës së Drejtorit Ekzekutiv