KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor shqyrtoi 7 lëndë me shqyrtim fillestar

15 January 2020

ekipi

Prishtinë, 28.03.2017 – Zyra Disiplinore e Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e Komisionit Disiplinor të OAK-së me shqyrtim fillestar. Të pranishëm në Kolegjin Disiplinor të OAK-së ishin:

  • Daut Rudi - Kryesues i Komisionit Disiplinor
  • Naim Aliu - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Xhela Hasani - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti- Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Me rastin e mbajtjes së mbledhjes së Komisionit Disiplinor të OAK-së, në shqyrtimin fillestar u shqyrtuan (7) lëndë, komisioni mori vendim:

  • (4) lëndë, aprovohet rekomandimi i ZPD-së ,zhvilohet Procedura Disiplinore.
  • (2) lëndë aprovohet rekomandimi i ZPD-së që të mos zhvilohet Procedura Disiplinore.
  • (1) lëndë, aprovohet rekomandimi i ZPD-së , Refuzohet fletëparaqitja Disiplinore.