KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni i Ankesave i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike

13 November 2023

ekipi

Prishtinë, 13.11.2023 – Komisioni i Ankesave i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike.

Kolegji i Komisionit të Ankesave në përbërje prej:

  • Edona Sina – Kryetare e Kolegjit
  • Luljeta Jashari-Hertica - Anëtare e Kolegjit
  • Shpëtim Sadiku - Anëtar i Kolegjit
  • Valbona Hoxha– Praktikante në OAK - Procesmbajtëse.

Kolegji i Komisionit të Ankesave i OAK-së, në seancën jopublike, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  1. Aprovohet ankesa e ZPD-së
  2. Refuzohet ankesa e palës tjeter në procedurë
  3. Ndryshohet vendimi i Komisionit Disiplinor të OAK-së