KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni i Ankesave i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike

09 February 2024

ekipi

Prishtinë, 09.02.2024 – Komisioni i Ankesave i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike.

Kolegji i Komisionit të Ankesave në përbërje prej:

  • Luljeta Jashari-Hertica – Kryetare e Kolegjit
  • Drenusha Berisha- Anëtare e Kolegjit
  • Shpëtim Sadiku – Anëtar i Kolegjit
  • Valbona Hoxha– Praktikante në OAK - Procesmbajtëse.

Kolegji i Komisionit të Ankesave i OAK-së, në seancën jopublike, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  1. Aprovohet ankesa
  2. Kthehet në Rivendosje Vendimi i Komisionit Disiplinor të OAK-së.