KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni i Ankesave i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike

22 February 2024

ekipi

Prishtinë, 22.02.2024 – Komisioni i Ankesave i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike.

Kolegji i Komisionit të Ankesave në përbërje prej:

  • Ruzhdi Berisha – Kryetar i Kolegjit
  • Daut Rudi - Anëtar i Kolegjit
  • Shpëtim Sadiku - Anëtar i Kolegjit
  • Valbona Hoxha– Praktikante në OAK - Procesmbajtëse.

Kolegji i Komisionit të Ankesave i OAK-së, në seancën jopublike, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  1. Refuzohet ankesa e palës në procedurë
  2. Vërtetohet vendimi i Këshillit Drejtues të OAK-së