POTRAŽITE ADVOKAT

LINKOVI

KALENDAR

Besnik R. Berisha

Predsednik AKK

BIOGRAFIJA

KOMPETENCIJE

Nadležnosti predsednika Advokatske komore Kosova

 

3) predsjednik Komore

Član 89

1. Nadležnosti predsjednika vijeća su:

1.1 upravlja i vodi Komoru;

1.2 zastupa Veće;

1.3 sprovodi postupak svečane zakletve;

1.4 dozvoljava plaćanja sa blagajna Komore do granice koju je odredio Upravni savjet i odlučuje o njihovoj potrošnji;

1.5 nadzire rad izvršnog direktora Komore;

1.6 obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o advokaturi, ovim Statutom i drugim normativnim aktima, koji se odnose na dnevne aktivnosti Komore kako je definisano zakonom.

Član 90

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini Doma.

Član 91

1.1 Predsjednika, koji iz objektivnih razloga ne može obavljati dužnost određeno vrijeme, zamjenjuje potpredsjednik, dok u odsustvu predsjednika i potpredsjednika vijeća zamjenjuje član Upravnog vijeća imenovan od strane Upravnog vijeća.

1.2 Potpredsjednik ne može vršiti dužnost predsjednika duže od 6 mjeseci.

2. Potpredsjednik Komore, pored poslova iz stava 1. ovog člana, pomaže predsjedniku Komore i obavlja druge poslove koje mu povjere predsjednik i Upravni savjet.

3. Sve poslove Komore koji prema Statutu ili drugim opštim aktima nisu u nadležnosti Skupštine ili drugog tijela Komore obavlja Upravni savjet.

4. Akti Upravnog vijeća Komore su konačni. Protiv konačnih akata Upravnog vijeća Komore može se voditi upravni spor, kako je definirano zakonom.

5. Sve akte Komore potpisuje predsjednik Komore. U slučaju ometanja predsjednika, akte u ime Komore potpisuje potpredsjednik Komore, dok kada su predsjednik i potpredsjednik Komore opstruirani, akte u ime Komore potpisuje član Upravnog vijeća kojeg je ovlastilo Upravno vijeće.

6. Odredba stava 5. ovog člana odnosi se i na potpisivanje akata Upravnog vijeća Komore.

Član 92

1. Predsjedavajući i potpredsjednik, u slučajevima kada ga zamijeni, imaju pravo na naknadu za svoj rad.

2. Iznos naknade iz stava 1. ovog člana utvrđuje Upravni odbor Komore.

Član 93

1. Mandat predsjedavajućeg i potpredsjednika prestaje;

1.1 sa ostavkom;

1.2 sa pražnjenjem;

1.3. Kada više od 6 meseci neprekidno nije u mogućnosti da obavlja svoju dužnost.

2. Odredbe ovog statuta u vezi sazivanja i odlučivanja na sednicama Skupštine shodno se primenjuju na postupak razrešenja.

PRETHODNI PREDSEDNICI

Blaža Stanković – advokat u Prištini (1974-197)

Hasan Kryeziu – advokat u Prištini (1977 -1978)

Mikel Marku – advokat u Peći ( 1978-1979)

Miroslav Gapić – advokat u  Prizrenu (1980–1981)

Mustafa Radoniqi – advokat u Peći (1981-1982)

Svetislav Jović – advokat u Prištini (1983-1984)

Latif Krasniqi – advokat u Prištini (1984-1985)

Mikel Marku – advokat u Peći i Milorad Filipović – advokat u Prištini (1986–1989)

Vukosav Stanković – advokat u Prištini (1986-1989)

Teki Bokshi – advokat u Đakovici (1989-1992)

Xhafer Maliqi – advokat u Vučitrn (1992-1999)

Lirie Osmani – advokat u Prištini (2001-2004)

Adem Vokshi – advokat u Mitrovici (2004-2006)

Rame Gashi – advokat u Prištini (2006-2008)

Musa Dragusha – advokat u Prištini (2008-2011)

Ibrahim Dobruna – advokat u Prištini (2011-2016)

Osman Havolli – advokat u Prištini (2016-2020)

Behar Ejupi – advokat u Prištini (2020-2024)